ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 62

อีเมล พิมพ์ PDF

วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2020 เวลา 12:17 น.

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย แรก ประจ าปี พ.ศ.255 7

อีเมล พิมพ์ PDF
 

สมัยสามัญ สมัย ที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.255 7

อีเมล พิมพ์ PDF

สมัย วิสามัญ สมัย ที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2556

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ปี 62

อีเมล พิมพ์ PDF

วิสามัย สมัยที่ 2

หน้า 10 จาก 50