ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว และ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ

ขอเชิญตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส

อีเมล พิมพ์ PDF

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอก

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายใน

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

เรื่อง รายงานผลการจัดบริการสาธารณะปี 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 2 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ 1 ตำแหน่ง

(ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้)

อำนาจหน้าที่

อีเมล พิมพ์ PDF

อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลฯ

หน้า 10 จาก 29