ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา

อีเมล พิมพ์ PDF

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจำปี 2563

Attachments:
Download this file (doc02765920200901095438.pdf)doc02765920200901095438.pdf[ ]256 Kb

รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563

อีเมล พิมพ์ PDF

รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

Attachments:
Download this file (doc02766020200901095458.pdf)doc02766020200901095458.pdf[ ]267 Kb

สรุปผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

Attachments:
Download this file (doc02766120200901095524.pdf)doc02766120200901095524.pdf[ ]249 Kb

รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

อีเมล พิมพ์ PDF

รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจำปี 2563

Attachments:
Download this file (doc02766220200901095542.pdf)doc02766220200901095542.pdf[ ]268 Kb

รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานการประชุาสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

Attachments:
Download this file (doc02764120200901094242.pdf)doc02764120200901094242.pdf[ ]3164 Kb

หน้า 10 จาก 54