ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง

อีเมล พิมพ์ PDF

กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์

วิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง

ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2021 เวลา 11:06 น.

ประกาศให้ผู้เป็นเจ้าของที่ดินติดต่อชำระภาษี

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศให้ผู้เป็นเจ้าของที่ดินในเขตตำบลแหลมผักเบี้ยติดต่อชำระภาษีประจำปี 2563 - 2564

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 07 ตุลาคม 2021 เวลา 16:35 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการขอรับใบสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ยและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

อีเมล พิมพ์ PDF

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอรับใบสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ยและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 07 ตุลาคม 2021 เวลา 16:08 น.

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเพชรบุรี

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเพชรบุรี

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 06 ตุลาคม 2021 เวลา 16:03 น.

การสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อีเมล พิมพ์ PDF

การสมัครรับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 06 ตุลาคม 2021 เวลา 11:08 น.

หน้า 1 จาก 77