ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แหลมผักเบี้

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แหลมผักเบี้ย

วิธีการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกด้วยตนเอง

อีเมล พิมพ์ PDF

วิธีการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกด้วยตนเอง

ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด19)

อีเมล พิมพ์ PDF

ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด19)

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2020 เวลา 16:07 น.

การป้องกันโรค มือ เท้า ปาก

อีเมล พิมพ์ PDF

การป้องกันโรค มือ เท้า ปาก

หน้า 1 จาก 32