ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

แผ่นพับไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

แผ่นพับไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 23 กันยายน 2020 เวลา 14:32 น.

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อีเมล พิมพ์ PDF

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2020 เวลา 13:14 น.

บัญชีราคาประเมินทุนทรัยพ์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

อีเมล พิมพ์ PDF

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

มาตรการป้องกันการรับสินบน

อีเมล พิมพ์ PDF

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

อีเมล พิมพ์ PDF

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

หน้า 1 จาก 50