ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

คำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษี

อีเมล พิมพ์ PDF

คำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 08 ตุลาคม 2020 เวลา 16:16 น.

การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

อีเมล พิมพ์ PDF

การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

อีเมล พิมพ์ PDF

จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ

อีเมล พิมพ์ PDF

การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ

แผ่นพับไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

แผ่นพับไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 23 กันยายน 2020 เวลา 14:32 น.

หน้า 1 จาก 51