ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

ประกาศรับสมัครผู้ช่วยครูดูแลเด็กและขับเครื่องจักรขนาดเบา

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาปละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจ

อีเมล พิมพ์ PDF

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย รับสมัคร ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด จำนวน 1 อัตรา

โครงการอบรมการพูดประชาสัมพันธ์

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมการพูดการประชาสัมพันธ์ โดยจัดอบรมให้ความรู้ เพิ่มทักษะด้านการพูด ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ อาคารประชาปราโมทย์ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2019 เวลา 14:05 น.

ขอยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสั่งจ้าและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

อีเมล พิมพ์ PDF

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ได้มีประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสั่งจ้าง และแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่องสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ลงวันที่ 4 กันยายน 2562 ประกอบด้วยตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา ไปแล้วนั้น เนื่องจากตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ยดังกล่าวข้างต้นได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่งของพนักงานจ้างไม่ถูกต้องตามมาตรฐานตำแหน่งที่กำหนด ดังนี้นเพื่อให้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรของพนักงานจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงขอยกเลิกประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สงวันที่ 4 กันยายน 2562 และหากมีการดำเนินรับสมัครคัดเลือกเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างอีกเมื่อใด จะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

Attachments:
Download this file (30 ต ค 62.jpg)30 ต ค 62.jpg[ ]288 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2019 เวลา 10:14 น.

การรับโอน(ย้าย)พนักงาน

อีเมล พิมพ์ PDF

การรับโอน(ย้าย)พนักงาน

หน้า 1 จาก 29