ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย 

รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปี 2562 (รอบเดือน 12 เดือน)

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามการทุจริต ประจำปี 2562 (รอบเดือน 12 เดือน)

รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปี 2562 (รอบเดือน 6 เดือน)

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 4 (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1)

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต

หน้า 1 จาก 39