ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายกองค์การบริการส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ประจำปีงบประมาณ 256

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายกองค์การบริการส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ประจำปีงบประมาณ 2562

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2019 เวลา 10:03 น.

ประกาศรับสมัครผู้ช่วยครูดูแลเด็กและขับเครื่องจักรขนาดเบา

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาปละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจ

อีเมล พิมพ์ PDF

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย รับสมัคร ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด จำนวน 1 อัตรา

โครงการอบรมการพูดประชาสัมพันธ์

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมการพูดการประชาสัมพันธ์ โดยจัดอบรมให้ความรู้ เพิ่มทักษะด้านการพูด ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ อาคารประชาปราโมทย์ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2019 เวลา 14:05 น.

หน้า 1 จาก 29