ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 กันยายน 2021 เวลา 15:56 น.

ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

อีเมล พิมพ์ PDF

ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

Attachments:
Download this file (Screenshot_2.pdf)Screenshot_2.pdf[ ]43 Kb

การคิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

การคิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564alt

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

อีเมล พิมพ์ PDF

คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 1239/2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เรื่อง การยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

ให้ความรู้การเก็บและการคัดแยกขยะ

อีเมล พิมพ์ PDF

ให้ความรู้การเก็บและคัดแยกขยะ

หน้า 2 จาก 76