ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงาน ผลแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2020 เวลา 10:55 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2564

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2020 เวลา 10:52 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง ขอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ 2564

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2020 เวลา 10:52 น.

การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ 2564

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2020 เวลา 15:31 น.

หน้า 2 จาก 54