ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 4 (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2)

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานผลการดำเนินงานตาม

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 4 (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 10 กรกฏาคม 2020 เวลา 14:40 น.

จัดประชุมกำหนดมาตราการองค์กรคุณธรรม ปี 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

จัดประชุมกำหนดมาตราการองค์กรคุณธรรม ปี 2563altaltalt

แผนป้องกันการทุจริต ระยะ 4 ปี ประจำปี 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

แผนป้องกันการทุจริต ระยะ 4 ปี ประจำปี 2563

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม 2020 เวลา 13:12 น.

แผนป้องกันการทุจริต ระยะ 4 ปี ประจำปี 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

แผนป้องกันการทุจริต ระยะ 4 ปี ประจำปี 2562

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม 2020 เวลา 13:25 น.

หน้า 2 จาก 39