ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2020 เวลา 10:09 น.

การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

อีเมล พิมพ์ PDF

การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

อีเมล พิมพ์ PDF

จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ

อีเมล พิมพ์ PDF

การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ

แผ่นพับไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

แผ่นพับไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 23 กันยายน 2020 เวลา 14:32 น.

หน้า 9 จาก 59