ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

อีเมล พิมพ์ PDF

เรื่อง การเก็บและขนขยะมูลฝอย

อัตราราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร ในปี พ.ศ.2562

อีเมล พิมพ์ PDF

อัตราราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร ในปี 2562

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

อีเมล พิมพ์ PDF

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย และ

เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและมอบหมายอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ยปฏิบัติราชการแทน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

และ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ

หน้า 9 จาก 29