ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 62

อีเมล พิมพ์ PDF

สามัญ สมัยที่ 3

ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 62

อีเมล พิมพ์ PDF

สามัญ สมัยแรก

ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 62

อีเมล พิมพ์ PDF

สมัยสามัญ สมัยที่ 2

ประกาศกำหนดสมัยประชุม ปี 62

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศกำหนดสมัยประชุม ปี 62

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ปี 62

อีเมล พิมพ์ PDF

วิสามัญ สมัยที่ 3

หน้า 9 จาก 50