ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

อีเมล พิมพ์ PDF

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2021 เวลา 13:29 น.

รายงานวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2021 เวลา 14:50 น.

รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2021 เวลา 15:39 น.

แผนบริหารความเสี่ยงปี 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

แผนบริหารความเสี่ยงปี 2564

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2021 เวลา 09:33 น.

หน้า 9 จาก 76