ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

อีเมล พิมพ์ PDF

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย และ

เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและมอบหมายอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ยปฏิบัติราชการแทน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

และ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว และ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ

ขอเชิญตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส

อีเมล พิมพ์ PDF

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอก

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายใน

 

หน้า 9 จาก 29