ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

ข่าวประชาสัมพันธ์

อีเมล พิมพ์ PDF

โรคมือเท้าปาก มีออาการอย่างไร และวิธีป้องกันโรคมือเท้าปาก

ข่าวประชาสัมพันธ์

อีเมล พิมพ์ PDF

ก๊าซเรือนกระจก คือ อะไร

หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนฯ

อีเมล พิมพ์ PDF

หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนฯ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

อีเมล พิมพ์ PDF

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2019 เวลา 15:17 น.

เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

อีเมล พิมพ์ PDF

เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

หน้า 5 จาก 29