ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนฯ

อีเมล พิมพ์ PDF

หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนฯ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

อีเมล พิมพ์ PDF

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2019 เวลา 15:17 น.

เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

อีเมล พิมพ์ PDF

เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

อีเมล พิมพ์ PDF

มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2019 เวลา 15:12 น.

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

อีเมล พิมพ์ PDF

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 5 จาก 29