ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีเกิดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19)

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ยเรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

กรณีเกิดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19)

ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อีเมล พิมพ์ PDF

ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 2)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2021 เวลา 12:33 น.

รายงานการิติดตามผลตามมาตรการรวมพลังประหยัดพลังงาน ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานการิติดตามผลตามมาตรการรวมพลังประหยัดพลังงาน ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)

รายงานการิติดตามผลตามมาตรการรวมพลังประหยัดพลังงาน ประจำปี 2563 (รอบ 12 เดือน)

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานการิติดตามผลตามมาตรการรวมพลังประหยัดพลังงาน ประจำปี 2563 (รอบ 12 เดือน)

มาตรการรวมพลังประหยัดพลังงาน ประจำปี 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

มาตรการรวมพลังประหยัดพลังงาน ประจำปี 2563

หน้า 5 จาก 76