ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

อีเมล พิมพ์ PDF

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 10:41 น.

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2564

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 15:20 น.

ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ประจำปีงบประมาณ 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ประจำปีงบประมาณ 2563

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2021 เวลา 10:10 น.

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ

อีเมล พิมพ์ PDF

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน

หน้า 5 จาก 59