ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

อีเมล พิมพ์ PDF

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการปฏิบัติงานฯ

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ อบต.

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ประจำปี 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

อีเมล พิมพ์ PDF

6 นิสัยทำอ้วน !!!!

หน้า 4 จาก 29