ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

อีเมล พิมพ์ PDF

6 นิสัยทำอ้วน !!!!

ข่าวประชาสัมพันธ์

อีเมล พิมพ์ PDF

โรคมือเท้าปาก มีออาการอย่างไร และวิธีป้องกันโรคมือเท้าปาก

ข่าวประชาสัมพันธ์

อีเมล พิมพ์ PDF

ก๊าซเรือนกระจก คือ อะไร

หน้า 4 จาก 29