ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 พ.ศ.2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ นายก อบต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

อีเมล พิมพ์ PDF

เรื่อง  ขอให้สำรวจและซ่อมแซมภาชนะเก็บน้ำในบ้านเรือน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

หน้า 7 จาก 29