ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

ขอเชิญตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อีเมล พิมพ์ PDF

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

อีเมล พิมพ์ PDF

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 พ.ศ.2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ นายก อบต.

หน้า 7 จาก 29