ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ขยายเวลา) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ขยายเวลา) ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ.2563

Attachments:
Download this file (doc02763820200901093908.pdf)doc02763820200901093908.pdf[ ]3296 Kb

รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563

Attachments:
Download this file (doc02764220200901094338.pdf)doc02764220200901094338.pdf[ ]3302 Kb

รายงานผลการประชุมจัดทำ แก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานผล

Attachments:
Download this file (doc02749120200831103802.pdf)doc02749120200831103802.pdf[ ]297 Kb

แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

อีเมล พิมพ์ PDF

แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิก

Attachments:
Download this file (doc02748920200831103728.pdf)doc02748920200831103728.pdf[ ]620 Kb

ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลุูกสร้าง

อีเมล พิมพ์ PDF

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

โดยไม่คิดค่าปรับ-เงินเพิ่ม

หน้า 7 จาก 50