ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปี 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปี 2563

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ปี 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ปี 2563

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2563

รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานอบต. ประจำปี 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานอบต. ประจำปี 2563

หน้า 7 จาก 76