ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)เพิ่มเติม

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ข่าวประชาสัมพันธ์

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ครู

ขอเชิญตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อีเมล พิมพ์ PDF

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

อีเมล พิมพ์ PDF

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

หน้า 6 จาก 29