ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

อีเมล พิมพ์ PDF

มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2019 เวลา 15:12 น.

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

อีเมล พิมพ์ PDF

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)เพิ่มเติม

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ข่าวประชาสัมพันธ์

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ครู

หน้า 6 จาก 29