ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

รายงานผลวิเคราะห์ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ประจำปีงบประมาณ 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานผลวิเคราะห์ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย  ประจำปีงบประมาณ 2564

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 14 กันยายน 2021 เวลา 16:27 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

อีเมล พิมพ์ PDF

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 14 กันยายน 2021 เวลา 15:51 น.

ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและ Line Application

อีเมล พิมพ์ PDF

ด้วยกรมโยธาและผังเมือง ได้จัดทำระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้บริการเผยแพร่ข้อมูลผังเมืองทั่วประเทศในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสืบค้น ตรวจสอบข้อมูลแผนที่และข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ ผ่านเว็บไซต์ http://plludds.dpt.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชั่นชื่อ Landuse Plan ทั้งในระบบปฏิบัติการ Andriod และ iOS 

รายละเอียดเพิ่มเติมให้ดูได้ตามหนังสือประชาสัมพันธ์ระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Landuse Plan ) ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ยติดไว้ ในที่ติดประกาศประชาสัมพันธ์กระจายข่าวของแต่ละหมู่บ้าน

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 กันยายน 2021 เวลา 16:06 น.

หน้า 1 จาก 76