ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

อีเมล พิมพ์ PDF

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 31 มีนาคม 2021 เวลา 13:11 น.

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่องรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ประจำปีการศึกษา 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่องรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศใช้แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ.2564 - 2566)

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศใช้แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ.2564 - 2566)

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2021 เวลา 13:53 น.

ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

หน้า 1 จาก 59