ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ประจำปีงบประมาณ 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ประจำปีงบประมาณ 2563

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2021 เวลา 10:10 น.

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ

อีเมล พิมพ์ PDF

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง งดการจัดงานกิจกรรมวันเด็ก

อีเมล พิมพ์ PDF

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง งดการจัดงานกิจกรรมวันเด็ก

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2020 เวลา 14:30 น.

หน้า 1 จาก 54