ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

อีเมล พิมพ์ PDF

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ประชุมประชาคมตำบลแหลมผักเบี้ย ปี 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

ประชุมประชาคมตำบลแหลมผักเบี้ย ปี 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63)

อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 8 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 8 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า 3 จาก 59