ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อีเมล พิมพ์ PDF

ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2020 เวลา 15:31 น.

การคิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

การคิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้ง 4 พ.ศ.2563

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้ง 4 พ.ศ.2563

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2020 เวลา 10:00 น.

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้ง3 พ.ศ.2563

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้ง 3 พ.ศ.2563

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2020 เวลา 10:00 น.

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

หน้า 3 จาก 54