ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

ประกาศใช้ข้อบัญญัติ พ.ศ.2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1

อีเมล พิมพ์ PDF

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1

ประกาศรับสมัครงาน

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

คู่มือประชาชน

อีเมล พิมพ์ PDF

"คู่มือประชาชน การเลือกตั้ง อบต."

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

อีเมล พิมพ์ PDF

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการปฏิบัติงานฯ

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ อบต.

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ประจำปี 2561

หน้า 3 จาก 29