ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (สำหรับเด็กอายุ 3 ปี)

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

อีเมล พิมพ์ PDF

เรื่อง การเก็บและขนขยะมูลฝอย

อัตราราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร ในปี พ.ศ.2562

อีเมล พิมพ์ PDF

อัตราราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร ในปี 2562

หน้า 8 จาก 29