ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2021 เวลา 10:40 น.

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมทำความสะอาดถนนคันกั้นน้ำเค็มและจุดชมวิวหาดทรายเม็ดแรก

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2021 เวลา 10:40 น.

ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ประจำปี 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ประจำปี 2563

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2021 เวลา 10:55 น.

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2021 เวลา 13:47 น.

หน้า 8 จาก 76