ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขนาด 4 ตัน ล้อ

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขนาด 4 ตัน  6 ล้อ

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2020 เวลา 14:32 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

อีเมล พิมพ์ PDF

มาตรการป้องกันการขัดแย้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

อีเมล พิมพ์ PDF

มาตราการเผยแพร่ข้อมูล

การชำระภาษี

อีเมล พิมพ์ PDF
วิธีการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1. ชำระโดยตรงที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย
2. ธนาณัติสั่งจ่าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
ปณ. หาดเจ้าสำราญ 76100 พร้อมส่งซองเปล่าติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองเพื่อส่งใบเสร็จ กลับไปให้นะคะ
(เอกสารเพิ่มเติมสำเนาบัตรประชาชนและ สำเนาหนังสือแจ้งการชำระภาษี)

ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 62

อีเมล พิมพ์ PDF

สามัญ สมัยที่ 4

หน้า 8 จาก 50