ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้ง3 พ.ศ.2563

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้ง 3 พ.ศ.2563

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2020 เวลา 10:00 น.

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

แผนการดำเนินงานประจำปี 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

แผนการดำเนินงานประจำปี 2564

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

อีเมล พิมพ์ PDF

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2020 เวลา 09:44 น.

คำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษี

อีเมล พิมพ์ PDF

คำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 08 ตุลาคม 2020 เวลา 16:16 น.

หน้า 8 จาก 59