ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

บริการประชาชน

อีเมล พิมพ์ PDF

คู่มือประชาชน

Attachments:
Download this file (10.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล (1).doc)10.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล (1).doc[ ]88 Kb
Download this file (11.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล.doc)11.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล.doc[ ]88 Kb
Download this file (12.การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32.doc)12.การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32.doc[ ]81 Kb
Download this file (13.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตา)13.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตา[ ]87 Kb
Download this file (14.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (1).doc)14.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (1).doc[ ]81 Kb
Download this file (2.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน %28ระยะที่ 2 %3A ขั้นตอนออ)2.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน %28ระยะที่ 2 %3A ขั้นตอนออ[ ]81 Kb
Download this file (3.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร.doc)3.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร.doc[ ]75 Kb
Download this file (5.การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.doc)5.การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.doc[ ]83 Kb
Download this file (6.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.doc)6.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.doc[ ]98 Kb
Download this file (7.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป.doc)7.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป.doc[ ]91 Kb
Download this file (8.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล.doc)8.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล.doc[ ]88 Kb
Download this file (9.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป.doc)9.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป.doc[ ]89 Kb
อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนตุลาคม 2561

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ประจำปีงบประมาณ 2561

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต.แหลมผักเบี้ย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) เพิ่มเติ่ม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561

หน้า 11 จาก 29