ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ประกาศใช้แผนการศึกษา

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561