TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 งานสาธารณสุข 114
2 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 งานสาธารณสุข 117
3 สถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566 งานสาธารณสุข 161
4 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566 งานสาธารณสุข 123
5 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ปี 2566 งานสาธารณสุข 136
6 ผลการดำเนินเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 66 งานสาธารณสุข 95
7 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566 งานสาธารณสุข 149
8 กิจกรรมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ปี 2566 งานสาธารณสุข 142
9 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Administrator 342
10 เชิญชวนประชาชนทั่วไปตอบแบบสอบถามการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ งานสาธารณสุข 168
11 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น No Gift Policy งานสาธารณสุข 169
12 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย งานสาธารณสุข 177
13 รายงานการติดตามผลตามมาตรการรวมพลังประหยัดพลังงาน ประจำปี 2565 (รอบ 12 เดือน) งานสาธารณสุข 71
14 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในปี 2565 งานสาธารณสุข 97
15 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รอบ เม.ย. - ก.ย. 65 งานสาธารณสุข 193
16 ประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566 งานสาธารณสุข 108
17 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปี 2566 งานสาธารณสุข 107
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนและซ่อมแซมท่อระบายน้ำและเทคอนกรีตหน้าผนังเขื่อนเรียงหิน หมู่ที่ 2 บ้านไร่ตีนน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) Administrator 250
19 จดหมายข่าวกองคลัง เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน กองคลัง (จัดเก็บ) 357
20 รายงานผลประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประจำปี 2565 รอบเดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) งานสาธารณสุข 264

หน้า 1 จาก 14

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1


หน่วยงานภาครัฐ 

                   

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-441-209

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล