ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แหลมผักเบี้ย

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลวิเคราะห์ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 4
2 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 5
3 ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและ Line Application นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 3
4 การคิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 กองคลัง (จัดเก็บ) 15
5 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 26
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง เลื่อนการรับเงินค่าขยะมูลฝอย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด -19 สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 28
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง มาตรการในการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่ตำบลแหลมผักเบี้ย สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 35
8 ประกาศองค์การบริหรส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ตำบลแหลมผักเบี้ย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 23
9 การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีเกิดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 21
10 แผ่นพับไตรมาสที่ 3 ประจำเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2564 สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 11
11 ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กองคลัง (จัดเก็บ) 14
12 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 4 (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 37
13 แผ่นพับไตรมาสที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563 สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 30
14 แผ่นพับไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564 สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 34
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 กองคลัง (จัดเก็บ) 28
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่่อง เลื่อนการรับเงินค่าขยะมูลฝอย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิท-19 กองคลัง (จัดเก็บ) 18
17 ข้อมูลสถิติรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 33
18 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปี 2564 (เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 25
19 คู่มือการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 24
20 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 21
21 รายงานผลประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประจำปี 2564 รอบเดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 55
22 ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 25
23 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่องรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ประจำปีการศึกษา 2564 สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 38
24 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 18
25 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 33
26 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง (จัดเก็บ) 45
27 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้งหรือรับทราบการทุจริต หรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 98
28 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 25
29 มาตรการการใช้ดุลพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 34
30 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 30

หน้า 1 จาก 7