ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แหลมผักเบี้ย

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผ่นพับไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563 สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 7
2 ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลุูกสร้าง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ -
3 การชำระภาษี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 2
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 3
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 6
6 รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปี 2562 (รอบเดือน 12 เดือน) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 10
7 รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปี 2562 (รอบเดือน 6 เดือน) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 5
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 8
9 จัดประชุมกำหนดมาตราการองค์กรคุณธรรม ปี 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 9
10 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 13
11 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2562 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 10
12 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลแหลมผักเบี้ย ปี 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 9
13 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบลแหลมผักเบี้ย ปี 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 11
14 โครงการประชาคมตำบลแหลมผักเบี้ย ปี 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 21
15 บัญชีราคาประเมินทุนทรัยพ์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี กองคลัง (จัดเก็บ) -
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2562 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 6
17 กรณีขอแก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/รายการห้องชุด กองคลัง (การเงิน) 7
18 วิธีการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกด้วยตนเอง สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 19
19 คำสั่งมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 19
20 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 กองคลัง (การเงิน) 8
21 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 4 (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 6
22 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กองคลัง (จัดเก็บ) 1
23 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ -
24 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้งหรือรับทราบการทุจริต หรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ -
25 มาตรการป้องกันการรับสินบน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ -
26 มาตรการการใช้ดุลพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ -
27 การป้องกันโรค มือ เท้า ปาก นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 16
28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง อบต.แหลมผักเบี้ย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 54
29 ประกาศรับสมัครผู้ช่วยครูดูแลเด็กและขับเครื่องจักรขนาดเบา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 31
30 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาปละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 35

หน้า 1 จาก 5