ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แหลมผักเบี้ย

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 9
2 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง (จัดเก็บ) 9
3 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ กองคลัง (จัดเก็บ) 22
4 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน กองคลัง (จัดเก็บ) 19
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน กองคลัง (จัดเก็บ) 21
6 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง งดการจัดงานกิจกรรมวันเด็ก สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 20
7 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ 2564 กองคลัง (จัดเก็บ) 17
8 ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กองคลัง (จัดเก็บ) 18
9 การคิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กองคลัง (จัดเก็บ) 22
10 แผ่นพับไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563 สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 24
11 ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลุูกสร้าง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 18
12 การชำระภาษี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 15
13 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 13
14 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 19
15 รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปี 2562 (รอบเดือน 12 เดือน) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 17
16 รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปี 2562 (รอบเดือน 6 เดือน) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 20
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 25
18 จัดประชุมกำหนดมาตราการองค์กรคุณธรรม ปี 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 28
19 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 28
20 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2562 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 19
21 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลแหลมผักเบี้ย ปี 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 19
22 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบลแหลมผักเบี้ย ปี 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 21
23 โครงการประชาคมตำบลแหลมผักเบี้ย ปี 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 38
24 บัญชีราคาประเมินทุนทรัยพ์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี กองคลัง (จัดเก็บ) 46
25 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2562 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 14
26 กรณีขอแก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/รายการห้องชุด กองคลัง (การเงิน) 24
27 วิธีการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกด้วยตนเอง สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 35
28 คำสั่งมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 28
29 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 กองคลัง (การเงิน) 16
30 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 4 (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 30

หน้า 1 จาก 5