ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แหลมผักเบี้ย

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ 2564 กองคลัง (จัดเก็บ) 4
2 ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กองคลัง (จัดเก็บ) 1
3 การคิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กองคลัง (จัดเก็บ) 5
4 แผ่นพับไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563 สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 13
5 ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลุูกสร้าง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 4
6 การชำระภาษี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 4
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 6
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 14
9 รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปี 2562 (รอบเดือน 12 เดือน) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 12
10 รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปี 2562 (รอบเดือน 6 เดือน) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 7
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 14
12 จัดประชุมกำหนดมาตราการองค์กรคุณธรรม ปี 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 18
13 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 21
14 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2562 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 11
15 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลแหลมผักเบี้ย ปี 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 14
16 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบลแหลมผักเบี้ย ปี 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 12
17 โครงการประชาคมตำบลแหลมผักเบี้ย ปี 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 27
18 บัญชีราคาประเมินทุนทรัยพ์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี กองคลัง (จัดเก็บ) 10
19 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2562 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 9
20 กรณีขอแก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/รายการห้องชุด กองคลัง (การเงิน) 10
21 วิธีการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกด้วยตนเอง สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 24
22 คำสั่งมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 20
23 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 กองคลัง (การเงิน) 11
24 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 4 (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 14
25 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กองคลัง (จัดเก็บ) 9
26 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 4
27 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้งหรือรับทราบการทุจริต หรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 6
28 มาตรการป้องกันการรับสินบน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 6
29 มาตรการการใช้ดุลพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 4
30 การป้องกันโรค มือ เท้า ปาก นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 21

หน้า 1 จาก 5