ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แหลมผักเบี้ย

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขนาด 4 ตัน ล้อ กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 6
2 ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 1 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 9
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานไตรมาส 1 ประจำปี 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 16
4 สรุปผลการการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 11
5 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอยบุญช่วยรวมใจ หมู่ที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 12
6 ประกาศผู้ขนะก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายวินัย หมู่ที่ 4 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 10
7 ประกาศผู้ชนะก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญช่วยรวมใจ หมู่ที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 10
8 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย บ้านนายโสภณ นามเดช หมู่ที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 27
9 ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนางสวนและนางบุญสม หมู่ที่ 1 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 16
10 ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 19
11 ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกโครงการซ่อมแซมประตูน้ำ อาคารรับน้ำ กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 18
12 ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกโครงการปรับปรุง ศพด. อบต.แหลมผักเบี้ย กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 16
13 ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกโครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารประชาปราโมทย์ หมู่ที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 22
14 ประกาศผลผุ้ได้รับคัดเลือกโครงการก่อสร้งป้ายต่างๆ กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 22
15 ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บม 3294 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 18
16 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลแหลมผักเบี้ย กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 35
17 ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกโครงการก่อสร้างรั้ว ศพด. อบต.แหลมผักเบี้ย กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 17
18 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขนาด 4 ตัน 6 ล้อ กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 41
19 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกโครงการก่อสร้างประปาซอยบ้านนายบุญช่วย ทรัพย์ทวี หมู่ที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 23
20 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร แอลฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 4 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 80
21 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายกลางทุ่งหมู่ที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 92
22 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายกลางทุ่งหมู่ที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 80
23 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลุูกรัง หมู่ที่ 1-4 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 93
24 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองโครงการซ่อมแซมถนนลุกรัง หมู่ที่ 1-4 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 103
25 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการจัดซื้อกล้อง CCTV จำนวน 32 จุด พร้อมติดตั้ง กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 77
26 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองเอกสารโครงการจัดซื้อกล้อง CCTV จำนวน 32 จุดพร้อมติดตั้ง กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 83
27 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองโครงการจัดซื้อกล้อง CCTV กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 100
28 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรเส้้นบ้านดอนสบายหมู่ที่ 4 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 127
29 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 81
30 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองทางเทคนิคโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรเส้นบ้านดอนสบาย หมู่ที่ 4 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 133

หน้า 1 จาก 3