ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แหลมผักเบี้ย

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยสะพานหัน ฝั่งหมู่ 3 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 7
2 ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อกล้อง CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 18
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 66
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 32
5 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 ก.ค.63-ก.ย.63 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 23
6 ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขนาด 4 ตัน ล้อ กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 19
7 ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 1 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 17
8 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 เม.ย.63-มิ.ย.63 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 29
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานไตรมาส 1 ประจำปี 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 44
10 สรุปผลการการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 28
11 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอยบุญช่วยรวมใจ หมู่ที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 19
12 ประกาศผู้ขนะก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายวินัย หมู่ที่ 4 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 20
13 ประกาศผู้ชนะก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญช่วยรวมใจ หมู่ที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 18
14 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ม.ค.63-มี.ค.63 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 24
15 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย บ้านนายโสภณ นามเดช หมู่ที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 47
16 ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนางสวนและนางบุญสม หมู่ที่ 1 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 28
17 ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 29
18 ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกโครงการซ่อมแซมประตูน้ำ อาคารรับน้ำ กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 26
19 ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกโครงการปรับปรุง ศพด. อบต.แหลมผักเบี้ย กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 28
20 ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกโครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารประชาปราโมทย์ หมู่ที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 33
21 ประกาศผลผุ้ได้รับคัดเลือกโครงการก่อสร้งป้ายต่างๆ กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 27
22 ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บม 3294 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 23
23 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลแหลมผักเบี้ย กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 74
24 ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกโครงการก่อสร้างรั้ว ศพด. อบต.แหลมผักเบี้ย กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 24
25 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขนาด 4 ตัน 6 ล้อ กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 65
26 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกโครงการก่อสร้างประปาซอยบ้านนายบุญช่วย ทรัพย์ทวี หมู่ที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 32
27 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร แอลฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 4 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 99
28 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายกลางทุ่งหมู่ที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 103
29 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายกลางทุ่งหมู่ที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 90
30 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลุูกรัง หมู่ที่ 1-4 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 102

หน้า 1 จาก 3