ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แหลมผักเบี้ย

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อกล้อง CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 1
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 9
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 5
4 ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขนาด 4 ตัน ล้อ กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 11
5 ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 1 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 12
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานไตรมาส 1 ประจำปี 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 20
7 สรุปผลการการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 20
8 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอยบุญช่วยรวมใจ หมู่ที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 13
9 ประกาศผู้ขนะก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายวินัย หมู่ที่ 4 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 12
10 ประกาศผู้ชนะก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญช่วยรวมใจ หมู่ที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 13
11 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย บ้านนายโสภณ นามเดช หมู่ที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 37
12 ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนางสวนและนางบุญสม หมู่ที่ 1 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 20
13 ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 23
14 ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกโครงการซ่อมแซมประตูน้ำ อาคารรับน้ำ กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 23
15 ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกโครงการปรับปรุง ศพด. อบต.แหลมผักเบี้ย กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 21
16 ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกโครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารประชาปราโมทย์ หมู่ที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 29
17 ประกาศผลผุ้ได้รับคัดเลือกโครงการก่อสร้งป้ายต่างๆ กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 24
18 ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บม 3294 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 20
19 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลแหลมผักเบี้ย กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 64
20 ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกโครงการก่อสร้างรั้ว ศพด. อบต.แหลมผักเบี้ย กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 19
21 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขนาด 4 ตัน 6 ล้อ กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 48
22 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกโครงการก่อสร้างประปาซอยบ้านนายบุญช่วย ทรัพย์ทวี หมู่ที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 27
23 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร แอลฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 4 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 84
24 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายกลางทุ่งหมู่ที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 96
25 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายกลางทุ่งหมู่ที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 85
26 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลุูกรัง หมู่ที่ 1-4 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 96
27 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองโครงการซ่อมแซมถนนลุกรัง หมู่ที่ 1-4 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 107
28 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการจัดซื้อกล้อง CCTV จำนวน 32 จุด พร้อมติดตั้ง กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 79
29 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองเอกสารโครงการจัดซื้อกล้อง CCTV จำนวน 32 จุดพร้อมติดตั้ง กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 86
30 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองโครงการจัดซื้อกล้อง CCTV กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 105

หน้า 1 จาก 3