ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

แผนอัตรากำลัง 3 ปี อบต.แหลมผักเบี้ย

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการบริหารงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2564 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 22
2 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 30
3 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 22
4 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 18
5 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 23
6 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 19
7 รายงานผลการพัฒนาบุคลากรฯ 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 29
8 การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 21
9 แผนอัตรากำลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 24
10 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 42
11 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 26
12 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 23
13 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 22
14 แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 31
15 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 30
16 ประกาศใช้แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563 ) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 24
17 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 259
18 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ - พ.ศ.๒๕๖๐ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 360
19 ข่าวประชาสัมพันธ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 435
20 ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานสวนตำบล 3 ปี (2555-2556) สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 320
21 ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานสวนตำบล 3 ปี (2552-2554) สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 240