ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

แผนอัตรากำลัง 3 ปี อบต.แหลมผักเบี้ย

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 25
2 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 16
3 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 15
4 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 15
5 แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 23
6 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 22
7 ประกาศใช้แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563 ) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 15
8 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 241
9 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ - พ.ศ.๒๕๖๐ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 351
10 ข่าวประชาสัมพันธ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 416
11 ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานสวนตำบล 3 ปี (2555-2556) สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 313
12 ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานสวนตำบล 3 ปี (2552-2554) สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 232