ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

แผนอัตรากำลัง 3 ปี อบต.แหลมผักเบี้ย

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 16
2 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 7
3 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 8
4 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 5
5 แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 13
6 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 15
7 ประกาศใช้แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563 ) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 8
8 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 227
9 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ - พ.ศ.๒๕๖๐ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 345
10 ข่าวประชาสัมพันธ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 404
11 ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานสวนตำบล 3 ปี (2555-2556) สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 309
12 ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานสวนตำบล 3 ปี (2552-2554) สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 228