ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี อบต.แหลมผักเบี้ย


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 กองคลัง (การเงิน) 2
2 แผ่นพับไตรมาสที่ 3 ประจำเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2564 สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 384
3 กิจกรรมปลูกต้นทองอุไร หมู่ 4 บริเวณบ้านชายคลอง สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 12
4 รายงานผลโครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก ประจำปี 2564 สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 13
5 กิจกรรมปลูกผักสวนครัวกินเอง ประจำปี 2564 สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 25
6 รายงานผลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2564 สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 19
7 รายงานผลโครงการป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน ประจำปี 2564 สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 8
8 รายงานผลโครงการแปรรูปกาบกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ประจำปี 2564 สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 10
9 แผ่นพับไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน ม.ค. - มี.ค. 2564 สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 18
10 รายงานผลโครงการป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2564 สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 26
11 รายงานผลโครงการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพเบื้องต้น ประจำปี 2564 สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 3
12 รายงานผลโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 7
13 รายงานผลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน ประจำปี 2564 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 3
14 รายงานผลโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2564 สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 18
15 รายงานผลโครงการวาเลนไทน์ วาเลนธรรม ธรรมมะสู่ดวงใจ ประจำปี 2564 สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 9
16 รายงานผลโครงการรณรงค์และลดปริมาณขยะ ประจำปี 2564 สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 7
17 แผ่นพับไตรมาสที่ 1 ประจำเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2563 สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 17
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 71
19 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 57
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2564 สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 31
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ 2564 สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 32
22 รายงานผลโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 4
23 รายงานผลโครงการอบรมกฎหมายน่ารู้สู่ชุมชน ประจำปี 2564 สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 13
24 รายงานผลโครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประจำปี 2564 สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 8
25 รายงานผลโครงการยกระดับผู้พิการ ประจำปี 2564 สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 10
26 รายงานผลโครงการฝึกอบรมการพูดการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2564 สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 8
27 รายงานผลโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2564 สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 37
28 รายงานผลโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 7
29 แผ่นพับไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน ก.ค. - ก.ย. 2563 สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 10
30 รายงานผลโครงการพาน้องท่องเมืองเพชร ประจำปี 2563 สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 8

หน้า 1 จาก 2