ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 11
2 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 9
3 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 11
4 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) พศ. 2564 สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 15
5 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พศ. 2564 สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 8
6 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พศ. 2564 สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 16
7 ข้อบัญญัติ อบต. Administrator 38
8 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ปี พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 94
9 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ พ.ศ.2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 82
10 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 218
11 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ปีงบ 2560 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 149
12 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 256
13 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 อบต.แหลมผักเบี้ย 424