ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

อีเมล พิมพ์ PDF

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม