ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

หัวหน้าส่วนราชการนางสาวเช่นดาว  นพศรี
ปลัดอบต.แหลมผักเบี้ย
 
นางอัชรา  เสริมทรัพย์
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
นางสาวพจมาน  พูลกิจ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายพรอนันต์  สาพิมพ์
ผู้อำนวยการกองช่าง