ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

บุคลากรกองคลัง อบต.แหลมผักเบี้ย


นางสาวพจมาน  พูลกิจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสุทธิชัย  ประเสริฐสุข
นักวิชาการพัสดุ
 
นางสาวฐิดาวรรณ  สุขสำราญ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวนันทศิริ เฟื่องฟู
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวศินุช  พุ่มพัน
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้