ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.แหลมผักเบี้ย


นางอัชรา  เสริมทรัพย์
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.
- ว่าง -
นิติกร
 
นางสาวพิมพ์ภัคชญา  แพวงษ์จีน
นักพัฒนาชุมชน
- ว่าง -
นักจัดการงานทั่วไป
 
นางสาวสุนันทา  กลิ่นมาลัย
นักทรัพยากรบุคคล
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ
 
- ว่าง -
ครู
น.ส.รุ่งนภา  เพชรมาลัยกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายปิยะพงษ์  ชูชื่น
ผช.จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
- ว่าง -
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวาสนา  โพพร้อม
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
 
นางสุธินันท์  บุญกอง
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นายณัฐพงษ์ ละออเอี่ยม
พนักงานขับรถยนต์
 
นายพิษณุ  กลิ่นพุดตาล
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายรัญจวน  น้อยสะอาด
คนงานประจำรถขยะ

นายสมชาย จุ่นสำราญ
คนงานประจำรถขยะ
นายณรงค์ บัวเรือง
คนงานประจำรถขยะ