ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย


นายกอบต.
นายศรีเพชร  นามเดช
นายก อบต.แหลมผักเบี้ย


นายอิทธิพล  ผ่องแผ้ว
รองนายกอบต.
 

นายวิโรจน์  อยู่ใจเย็น
รองนายกอบต.


นายสนั่น  มงคลการ
เลขานุการนายกอบต.