ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.. 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.. 2563