ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)