TEXT_SIZE

สภาพทางสังคม อบต.แหลมผักเบี้ย

การศึกษา
       มีโรงเรียนประถมศึกษา  2  แห่ง
              โรงเรียนวัดสมุทรโคดม   หมู่ที่  1
              โรงเรียนวัดสมุทรธาราม  หมู่ที่ 3
       ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  3  แห่ง
              บ้านพะเนิน  หมู่ที่  1
              บ้านดอนกลาง  หมู่ที่  3 (ท่าเรือ)
              บ้านดอนโตนด  หมู่ที่  4
       ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน    1  แห่ง
       มีผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพ
            (หมู่ที่ 1 จำนวน 105 คน, หมู่ที่ 2 จำนวน 45 คน, หมู่ที่ 3 จำนวน 61 คน, หมู่ที่ 4 จำนวน 74 คน)
       มีผู้พิการที่รับเบี้ยยังชีพ
            (หมู่ที่ 1 จำนวน 12 คน, หมู่ที่ 2 จำนวน 1 คน, หมู่ที่ 3 จำนวน 1 คน, หมู่ที่ 4 จำนวน 9 คน)
       มีผู้ป่วยเอดส์ที่รับเบี้ยยังชีพ
            (หมู่ที่ 1 จำนวน 6 คน, หมู่ที่ 2 จำนวน 2 คน, หมู่ที่ 3 จำนวน 4 คน, หมู่ที่ 4 จำนวน 4 คน)


สถาบันและองค์กรทางศาสนา
       วัด      2  แห่ง
              วัดสมุทรโคดม   หมู่ที่  1
              วัดสมุทรธาราม  หมู่ที่ 3
       ศาลเจ้า      6  แห่ง
              ศาลเจ้าพ่อทองคำ  หมู่ที่  1
              ศาลเจ้าพ่อศาลใหญ่  หมู่ที่  1
              ศาลเจ้าพ่อสำลี  หมู่ที่  1
              ศาลเจ้าตั้วเล่าเอี้ย  หมู่ที่  2
              ศาลปู่เถ้ากง  หมู่ที่  2
              ศาลเจ้าพ่อมะขามดำ  หมู่ที่  4


สาธารณสุข
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมผักเบี้ย 1  แห่ง
       คลีนิก 1  แห่ง
       อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100  

 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านแหลม แต่เนื่องจากพื้นที่อยู่ห่างจากตัวอำเภอบ้านแหลม จึงมีจุดพักสายตรวจตำรวจ 1 แห่ง
หน่วยงานภาครัฐ 

                   

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-441-209

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล