ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.แหลมผักเบี้ย
อาชีพ
     ประชากรในตำบลแหลมผักเบี้ยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง ,ทำนาเกลือ ,รับจ้าง และทำนา


หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
     โรงแรม
 
จำนวน 8 แห่ง
(ชมทะเล, ไวท์บีช, สควิท, ริมทะเล, พรเพชร, ระเบียงทะเล และไอธารา)
     บ้านพักตากอากาศ จำนวน 1 แห่ง (บ้านเย็น)
     ปั้มน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง (รังสรรค์ บุญศิริ)
     โฮมสเตย์ จำนวน 7 แห่ง