ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ขอเชิญตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อีเมล พิมพ์ PDF

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)