ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562