ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (สำหรับเด็กอายุ 3 ปี)