ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ขอเชิญตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส

อีเมล พิมพ์ PDF

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอก

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายใน