ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

การเปลี่ยนระบบการรับชำระค่าน้ำประปา

อีเมล พิมพ์ PDF

นั่งแคร่แลตะวัน

อีเมล พิมพ์ PDF
altaltalt
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2014 เวลา 16:18 น.

หน้า 76 จาก 76