ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

ข่าวประชาสัมพันธ์

อีเมล พิมพ์ PDF

เรื่อง  ขอให้สำรวจและซ่อมแซมภาชนะเก็บน้ำในบ้านเรือน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (สำหรับเด็กอายุ 3 ปี)

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี)

หน้า 29 จาก 50