ขอเชิญตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส

พิมพ์

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอก

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายใน