TEXT_SIZE

บุคลากรสำนักปลัด อบต.แหลมผักเบี้ยนางสาวเช่นดาว  นพศรี
ปลัดอบต.แหลมผักเบี้ย


นางอัชรา  เสริมทรัพย์
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.


- ว่าง -
นิติกร
 

นางสาวพิมพ์ภัคชญา  เรืองทิพย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายธนวุฒิ บัวคลี่
นักจัดการงานทั่วไป
 

นางสาวสุนันทา  กลิ่นมาลัย
นักทรัพยากรบุคคล

น.ส.รุ่งนภา  เพชรมาลัยกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- ว่าง -
ครู

จูนฑิตา สินทวี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

พ.จ.ท.ธีรภพ ชมชูชื่น
เจ้าพนักงานธุรการ


นายปิยะพงษ์  ชูชื่น
ผช.จพง.ส่งเสริม
การท่องเที่ยว

น.ส.สมัชญา กลิ่นชื่น
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
 

น.ส.สุพิชฌาย์ เรืองทับ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางวาสนา  โพพร้อม
ผช.นักพัฒนาชุมชน
 
นางสุธินันท์  บุญกอง
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
นายณัฐพงษ์ ละออเอี่ยม
พนักงานขับรถยนต์
 
นายพิษณุ  กลิ่นพุดตาล
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

นายสมชาย จุ่นสำราญ
คนงานประจำรถขยะ 

นายณรงค์ บัวเรือง
คนงานประจำรถขยะ

นายสุทธิ์ทิวา เลขะสิทธิ์
คนงานประจำรถขยะ
หน่วยงานภาครัฐ 

                   

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-441-209

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล