ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย
ประธานสภาอบต.
นายสหภาพ กะเปราะน้อย
ประธานสภาอบต.แหลมผักเบี้ย
รองประธานสภาอบต.
นายสมร  ทองตัน
รองประธานสภาอบต.
รองประธานสภาอบต.
นางสาวเช่นดาว  นพศรี
เลขาสภาอบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย
สมาชิกสภาอบต.
นายสมร  ทองตัน
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
 
สมาชิกสภาอบต.
นายวิชัย  ทองตัน
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาอบต.
นายศรัทธา  เจือหอม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
 
สมาชิกสภาอบต.
นายไพรวัลย์  ค้ำนคร
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาอบต.
นายบุญช่วย  ทรัพย์ทวี
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
 
สมาชิกสภาอบต.
นายวรเดช  เสริมทรัพย์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาอบต.
นายสหภาพ  กะเปราะน้อย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
 
สมาชิกสภาอบต.
นายสุพร  พุกพัน
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4