ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 4 (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2)

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานผลการดำเนินงานตาม